Čelní představitelé Horské služby ČR, o.p.s. (HS) a Ministerstva pro místní rozvoj ČR dnes shrnuli letní sezónu v činnosti horské služby a představili plány a rozpočet na následující zimní období. Pohovořili také o aktuálních problémech, kterým horská služba čelí a o cílech, které si pro nadcházející období stanovila.

Přehled úrazů ve srovnání s mimozimním období roku 2006 ukázal meziroční nárůst o 18 %. Celkem v letním období došlo k 763 úrazům (oproti loňským 648), nejvíce úrazů zaznamenala HS v Jizerských horách (154). V roce 2007 zemřelo v horách o téměř polovinu více lidí než v předchozím roce (13 v r. 2007, 9 v r. 2006). Pátrací akce byly ovšem oproti roku 2006 méně rozsáhlé.

„Horská služba zabezpečuje svou činnost na celém území horských oblastí v naší republice, ovšem v rozsahu svých personálních a finančních možností,“ upozorňuje náměstek ministra Jiří Vačkář, do jehož kompetencí horská služba spadá.

Nevyřešenou otázkou zůstává součinnost horské služby na zabezpečení Mistrovství světa 2009 v klasickém lyžování v Liberci a světových pohárů v únoru 2008 tamtéž. „V současné době diskutujeme s pořadateli o finančním pokrytí nákladů. Jedná se totiž o aktivity nad rámec běžné činnosti horské služby,“ vysvětluje náčelník Horské služby ČR, o.p.s. Jiří Brožek.

V rámci své činnosti se horská služba věnuje i osvětě vedoucí ke zvyšování bezpečnosti na horách. V minulých sezónách prosazovala HS nošení přileb při sjezdovém lyžování, které se ujalo nejen u dětí, ale i u dospělých. Podíl lyžující veřejnosti, která přilby používá, dnes již přesahuje polovinu. V poslední sezóně se HS podílela na zpracování publikace Zimní středisko, která obsahuje základní pravidla a povinnosti při zajištění bezpečnosti v lyžařském středisku jak z hlediska provozovatele areálu, tak ostatních návštěvníků.

Jedním z nosných úkolů z hlediska bezpečnosti je pro horskou službu v letošním roce prosazení znalosti a dodržování deseti základních celosvětově uznávaných pravidel FIS chování na sjezdových tratích.

Více informací o horské službě najdete na stránkách www.horskasluzba.cz .

Statut horské služby v legislativě ČR

Horská služba v České republice působí už více jak 70 let a patří mezi špičky ve svém oboru, nicméně už řadu let nemá pro svou náročnou práci odpovídající legislativní podmínky. Veškeré speciální záchranářské akce totiž pracovníci horské služby provádějí na vlastní nebezpečí. Její členové za současných podmínek nemohou vydávat žádné zákazy a nařízení, jejich doporučení nejsou pro nikoho právně závazná a z jejich porušení neplyne turistům žádná právní ani finanční zodpovědnost. Od konce roku 2004 funguje jako obecně prospěšná společnost Horská služba ČR, o.p.s., ani to však neřeší podstatu problému. V současné době horská služba funguje v rámci Integrovaného záchranného systému pouze na vyžádání, v krizové situaci, a její existence není nijak právně zakotvena.

Proto předložilo ministerstvo pro místní rozvoj v letošním roce věcný návrh zákona o horské službě, který by upravil práva, povinnosti i financování horských záchranných služeb. Legislativní úprava by měla mimo jiné stanovit práva a povinnosti jak členů Horské služby, tak návštěvníků hor, a také povinnosti některých institucí v případě mimořádných událostí. Významně by se také zlepšil tok informací ze složek Integrovaného záchranného systému k Horské službě, což by záchranné práce výrazně usnadnilo. Proces tvorby nového zákona byl ovšem zastaven, neboť stanoviska k návrhu byla výrazně protichůdná. V současné době dává stanovená pracovní skupina dohromady problémové teze, které budou předány do mezirezortního připomínkového řízení. V závislosti na jeho výsledku budou posléze předány vládě k rozhodnutí, kterou cestou bude věc vyřešena. Horská služba zatím funguje podle zákona o obecně prospěšných společnostech a podle svého statutu.